Tamil

பச்சை குழந்தை வாழை பழத்திற்காக விழுந்து விழுந்து அழுதது

பச்சை குழந்தை வாழை பழத்திற்காக விழுந்து விழுந்து அழுதது
பச்சை குழந்தை வாழை பழத்திற்காக விழுந்து விழுந்து அழுதது

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்

எளிய, அறிய நா நெகிழ் வாக்கியங்கள்

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு